އިއްޒަތްތެރި މެނަބަރުން ކޮމެޓީ އެލަވަންސާއެކު 82500ރ. ގެ މުސާރައެއްގައި

ރައްޔިތުން ތަމްސީލް ކުރަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މްނެބަރަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 62،500 ރުފިޔާ އަކީ މަދު އެއްޗެއްކަމަށް ނުބެލެވޭނެ. މެންބަރުންގެ މުސާރަ އާއި މެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގިނަ މެންބަރުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިނިވަންކަމާއެކު ނުވަތަ ބަޔަކަށް ނުވިކި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ބޮޑު މުސާރައެއް ކަނޑައަޅައި ގެންކަމަށް. ބައެއް މެންބަރުން ބުނަމުން ގެންދިޔައީ ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މުސާރައަކީ ބޮޑު އެއްޗެއްކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް އެމުސާރައިގަ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ އަހަރުތަކެއްވީތަނާ ކޮމެޓީ އެލަވަންސްއެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު 20،000 ލިބޭނެ ގޮތް މިހާރުވަނީ ހަމަޖައްސާފަ. މިފަހަރު މިއެލަވަންސް ކަނޑައެޅުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުން ތަމްސީލް ކުރައްވާ ދާއިރާއަށް އެހީވުމަށްފަހު އަތުގައި އޮންނަނީ ވަރަށް މަދު ލާރިކޮޅެއްކަމަށް. މިބަސްފުޅަކީ ތެދަކަށްވެދާނެ. ޔަގީންކުރެވޭ ކަމަކީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ އެބޭފުޅުންގެ ދާއިރާއަށް ޚަރަދު ކުރާނެ ބައެއް ނޫންކަން. އަދި އެބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާއިރު ގަޑީގެ ލާރިއެއް ނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުންވެސް ހަމަ އެއްކަލަ 62،500 ރުފިޔާގެ މުސާރަ ޖީބަށް ލެވޭކަން.
ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސް ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑު ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުނުވާ ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއްވެސް އެ އިއްޒައްތެރި މަޖިލީހުގައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅުން އަމިއްލަފުޅަށް ކޮމެޓީ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އިގްތިސާދީ ހާލަތު ރަގަޅުވެ ތަކެތީގެ އަގުވެސް ކުޑަވެއްޖެހެން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ހީވަންފަށައިފި. މިހާރު އެކަމަށް އަތްއުފުލާ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާނެ މެންބަރެއްވެސް މަޖިލީހަކުން ނުފެނޭ.
މާދަމާ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން މުޒާހަރާއެއްވެސްވަނީ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި. މިއީ ކޮމިޓީ އެލަވަންސާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ ދެވަނަ މުޒާހަރާ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށް ކޮމިޓީ އެލަވެންސް ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެންމެ 11 މެންބަރުން. ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ބޭނުން ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތެރެއިން ހަމަ އެއްމެބޭފުޅަކުވެސް ނުހިމެނޭކަން .
މިމުސާރަ މިގޮތަށް ކަނޑައެޅިއިރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބުނެފައިވަނީ އިތުރު އެލަވަންސް ދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީ ރަގަޅުވެ މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ރަގަޅުވާނެ ގޮތަކަށްކަމަށް. ސުވާލަކީ މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް މެންބަރުން ހަމަނުވެ ކޮމިޓީތަކުން އުފެއްދުންތެރި މަސައްތަކްތަކެއް ނުފެނިގެން މިއުޅެނީ މުސާރަ ކުޑަވެގެން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންތޯ؟ އެހެންކަމަށްވާނަމަ ބުނެވޭނީ އެބޭފުޅުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންއަންނަނީ މުސާރައަށްކަން. ކޮމިޓީ އެލަވަންސް މިމަހު ދޭއިރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީންވަނީ މުޅި ހަތްމަހަށްވާވަރަށް ގަނޑުކޮށް 140000 ރުފިޔާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްވެސް ގަނޑުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފަ.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް މެމްބަރުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ބޮޑު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ގައުމީ ޕާޓީން ވަނީ މިއަދު މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅާފައި އަދި މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވެސް ހިމެނޭ މިނިވަން ކޮމިޓީއަކުން މެމްބަރުން މުސާރަ އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގައުމީ ޕާޓީން ހުށެހެޅި ބިލުގައިވޭ. ގައުމީ ޕާޓީން މިބިލް ހުށެހެޅުއްވިއިރު އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުވެސް ވަނީ މި އެލަވަންސް ބޭނުންކަމަށް ބުނާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި.

Advertisements

August 29, 2011 at 7:24 am Leave a comment

ޓެސްއަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައިވެސް މުއްސަނދިންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ އެއްޗެއް

ޓެކްސް ނެގުމުގެ ނިޒާމަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ކުރުމުގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި މިކަން ނުކޮށް މަޑުކުރެވޭކަށް މިހާރަކު ނެތް. ދުވަހުންދުވަހަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެންކަމުން މިކަން ފޫބެއްދޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ޓެކްސް ނެގުން ކަމަށްވާނަމަ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާންމުދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓެކްސް ނަގަން މިހާރު ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ.
ސަރުކާރުގެ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބައެއް ބިލްތަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުން. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންދާ އެއްބިލްކަމަށްވާ އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލް ހިމެނޭ. މިބިލަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށްވިދާޅުވެ އިދިކޮޅު ޑީއާރުޕީން ބުނެފައިވަނީ އިންކަމް ޓެކްސް އަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ އަތުންނަގާ ޓެކްސް އަކަށްވާތީ އެޕާޓީން އެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް. އަދި ބޮޑު އަދަދެއް އާންމު ދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަކީ ތާއީދު ކުރާކަމެއް ނޫންކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ އާންމުދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް އަކީ މަހަކު 30000 ރ. އަށް ވުރެ މަދުން އާންމު ދަނީ ލިބޭ ރައްޔިތަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ނޫންކަން. މިގޮތަށް އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވަމުންދާއިރު ރާއްޖޭގައި ގިނައީ މަހަކު 12000 ރ. އަށް ވުރެން ދަށުން މުސާރަ ލިބޭ ބޭފުޅުންކަން އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނު. މިގޮތަށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިން ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ވިސްނުން ހުންނަ ކަމަށްވާނަމަ އާންމުދަނީން ޓެކްސް ދެއްކުމާ ދެކޮޅަށް ދެތުވާނަމަ އާންމުދަނީ ބެހުމުގެ ފަރަގު ދުވަހަކުވެސް ކުޑަވެގެން ނުދާނެ. ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރީ ވިއްކާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ނަގަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަސް ޕަސެންޓް ޓެކްސްއާ. އާންމުދަނީން ނަގާ ޓެކްސް އަކީ އާންމުދަނީ ބެހުމުގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދޭ ވަސީލަތެއް.
އިންކަމް ޓެކްސްއަށް މިހާރު ނަގާ އެންމެ މަތީ މިންބަރަށް ބަލާއިރު އޮސްޓޭލިޔާގައި 54550 އޮސްޓްރޭލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މަތިން ލިބޭ އާންމުދަނީން 45 ޕަސެންޓް ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ. ރާއްޖޭގައި އާންމުދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަށް މިހާރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ބިލްގައި އޮތްގޮތުން 30000ރ. އާއި 60000ރ. އާ ދެމެދު އާންމުދަނީ ލިބޭ މީހެއްގެ އަތުން ތިން ޕަސެންޓް ނަގަން. އަދި 60001ރ. އާއި 100000ރ. އާއި ދެމެދު މިންވަރަކަށް އާންމުދަނީ ލިބޭނަމަ ދައްކަންޖެހޭނީ އޭގެ ހަ ޕަސެންޓް. އަދި 100001ރ. އިން ފެށިގެން 150000ރ. އާއި ހަމައަށް އާންމުދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނުވަތަ ނުވަޕަސަންޓް. އަދި 150000ރ. އަށް ވުރެ މަތިން އާންމުދަނީ ލިބޭނަމަ ނަގަނީ 15 ޕަސެންޓް.
ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިންވެސް އައީ ނުސީދާކޮށް ޓެކްސް ނަގަމުން. މިސާލަކަށް ބަލާނަމަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ފައިދާ ކޮންމެހެން ލިބެންޖެހޭ ދާއިރާތަކުން އޮތީ ޓެކްސް ނުނެގި. އޭގެތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ. މުއްސަދިން އަތްނުފޯރާފަށަށް ދިއުމުގެ ސިއްރަކީ މިއީ. މިހާރުވެސް ކަންތައް ވަމުން އަނަނީ މިގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި. ސަބަބަކީ ރިސޯޓް އޯނަރުންނަށް ޓެކްސް ދެއްކުމުގައި ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކުރުން. އޮގޮތުން ޓީޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 2013 އިން ފެށިގެން 10 ޕަސެންޓް ނެގުމަށް އޮތް އޮތުން 8 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރުމާ ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްސް ނެގުން ކަނޑާލަންވެސް ސަރުކާރުންވަނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ. އަދިވެސް މިފަދަ އެތަށް ލުއިތަކެއް ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފަ.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދައުލަތަށް އާންމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 13.4 ބިލިއަން ރުރިޔާގެ ތެރެއިން 3.99 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބެނީ އާޓެކްސްތަކުން. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރު ލަފާކުރާ 14.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 5.86 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީވެސް އަލަށް ތައާރަފްކުރާ ޓެކްސްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާންމުދަނީ.
އަންނަ އަހަރު ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ. އަދި ފަރުދުންގެ އާންމުދަނީން ނަގާ ޓެކްސްއިން 300 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ވިޔަފާރިފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްއިން 690 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކޮށްފައިވޭ.

August 29, 2011 at 6:11 am Leave a comment

Kashmir has never been an integral part of India- Indian Booker Price winner

Arundhati Roy, the Booker Prize winning author, had said on Monday Oct 25 “Kashmir has never been an integral part of India. It is a historical fact. Even the Indian government has accepted this.”
A senior Congress leader on Monday asked noted to withdraw her statement on Kashmir.

The former Union Minister said that Roy , must withdraw her statement which is contrary to historical facts and miss lead the nation and as well as international community. And it was really surprising to see such an irresponsible statement from someone who is one of the country’s best-known writers.

He said that she would to better to brush up her knowledge of history and know that the princely state of Jammu and Kashmir had acceded to the Union of India after its erstwhile ruler Maharaja Hari Singh duly signed the Instrument of Accession on October 26, 1947.

Arundhati Roy, claimed that she had called for justice in her speeches especially about justice for the people of Kashmir who live under one of the most brutal military occupations in the world.

Background of India and Pakistan conflict

India and Pakistan have a long and complicated history with each other. Both countries fought three wars between 1947 and 1972, with Kashmir as the main battleground. Ever since, Kashmir has been in pieces, with India and Pakistan occupying most of it, and China a small portion. Both India and Pakistan claim all of it to be rightly theirs.
The conflict traces its roots to 1947, when India and Pakistan were formed from former British colonies in South Asia. Pakistan was formed from the majority Muslim part of British territory, and India from the majority Hindu part.
The state of Jammu-Kashmir, with a majority Muslim population but a Hindu ruler, chose to be part of India in a process that many Muslims–and Pakistan–believed to be illegal. The United Nations has issued resolutions calling for a referendum to decide Kashmir’s fate, but India has ignored them. The majority would almost certainly vote for Kashmir to be independent or part of Pakistan.
Almost immediately, India and Pakistan fought their first war over Kashmir. In 1949, the countries signed the Karachi Agreement establishing a ceasefire line–but did not agree to where the final border should be. The ceasefire was supervised by U.N. observers, who have remained in the area from 1949 until the present day.
In 1965, India and Pakistan fought their second war over Kashmir. It only lasted sixteen days, and did not result in any major changes.
In 1971, India and Pakistan fought their third war, this time mainly over the independence of Bangladesh from Pakistan, but a new ceasefire line was reached in Kashmir.
In July 1972, the two countries signed a new agreement defining a “Line of Control”–yet another ceasefire line–in Kashmir. Once again, the countries did not decide a permanent border.
In the 1980s, India rather obviously rigged elections in Kashmir in order to keep its supporters in power. Ongoing corruption, not to mention outright persecution, rape and other human rights violations, bred increasing discontent among Kashmiri Muslims.
(more…)

November 2, 2010 at 11:48 am Leave a comment

Indo-Japanese trade and civil nuclear pact

Signing a “win-win” civilian nuclear deal with Japan, Indian Prime Minister Manmohan Singh has said he was confident that India will be able to conclude an agreement on nuclear deal which will be a win-win proposition for both countries and that India is ready to work with Japan and other like-minded countries in realising the vision of a nuclear weapon-free world.
Manmohan Singh also said that India is negotiating an agreement on the peaceful uses of nuclear energy with Japan and India’s nuclear industry is poised for major expansion of the country’s nuclear energy programme
On India’s refusal to sign Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), Singh cited New Delhi’s impeccable non-proliferation record which is recognised by the international community and said that New Delhi is committed to maintaining unilateral and voluntary moratorium on nuclear explosive testing.

Sources said that interest for civil nuclear cooperation was first expressed by Japan, apparently because its companies are very keen.

India sees this as a crucial development considering that Japan, the only country to have witnessed a massive atomic attack, has been very sensitive on nuclear issue and New Delhi is not a signatory of Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT).

Japan is promoting the use of nuclear energy and has already integrated nuclear power into its national power grid on a massive scale since billions of dollars are in contract for the construction of two and possibly as many as six more new Indian nuclear plants are in motion.
India-Japan trade currently stands at $10 billion and is expected to double in the next two years. While the successful conclusion of a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) is reason for satisfaction, – Japan is the third country with whom India has signed a CEPA — much work remains to be done. Japanese businessmen have often complained about corruption and bureaucratic hassles that trip up their business ambitions in India. India will have to address these problems to be able to reap fully the benefits of CEPA. It must also find a way to correct the huge trade deficit with Japan.

The negotiations for the CEPA began in 2007 and the agreement could not be signed as Japan needs to complete certain internal processes, such as clearance from its Parliament (Diet) which will take some time.

That a nuclear deal was not clinched during the prime minister’s visit is disappointing. While India has other options, Japanese companies are at the forefront of nuclear power generation technology and several American companies too are now partially or wholly Japanese-owned. Thus, a nuclear deal with the Japanese is imperative for India. However, Tokyo continues to insist on India signing the NPT. This will mean that Delhi must step up its efforts to ease Tokyo’s worries. If Delhi wants to reap the full benefit of the Nuclear Suppliers Group’s (NSG’s) rewriting of its rules of nuclear commerce with India, it will have to get Japan on board.

Japan had reacted very strongly when India conducted nuclear tests in 1998. India feels that the progress on negotiations for the nuclear deal will be slow, given Japan’s sensitivities.

November 2, 2010 at 11:12 am Leave a comment

Indo-Japan nuclear deal

The Indo-Japan relationship scaled a new height after Japan successfully opted to negotiate with India regarding civil nuclear cooperation between the two states. The ice-breaking decision was taken on the sidelines of the G-20 summit in Toronto, where for the first time Indian Prime Minister Manmohan Singh and his new Japanese counter-part, Naoto Kan, discussed the global security situation, including the civil nuclear cooperation.
Both in the economic and political realms, India-Japan relations are materializing fast. But the question is, Will Japan cross the nuclear Rubicon by signing the nuclear deal with the non-NPT member, nuclear India? The question is important because Japan, as a victim of the use of nuclear weapons, unilaterally renounced nuclear war and signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) in 1970 which was ratified by the Diet in 1976.
The legislation would provide the guarantees required by India’s potential suppliers to protect them against legal action if their equipment or materials are involved in a nuclear accident within India.
Japan and India were engaged in two important events in New Delhi earlier this month. On July 6, they held annual foreign office consultations where the Indian side was led by Foreign Secretary Nirupama Rao, while the Japanese side was led by Deputy Foreign Minister Kenichiro Sasae. The Indians expressed their appreciation for removal of several Indian entities from the Japanese End User List, thereby promoting High Technology Trade between the two countries.
The two countries are engaged in deepening of bilateral ties in such diverse areas as defense, business, high technology trade, science and technology and culture and the process has gained momentum in last one decade.
Sources say, Very soon, probably by next year, Japan will cede to China the number two rank in world economy. China poses the biggest strategic challenge to Japan and is a potential security threat as well. On the other hand, India poses no such threat to Japan in near or distant future. It is therefore in Japan’s national interest to get closer to India. The nuclear deal will be a game changer and a win-win situation for both Japan and India.

Challenges

The major challenges to the nuclear deal emerge from two quarters-first, the anti-nuclear lobby backed by prominent members like Nagasaki Mayor Tomihisa Taue. Secondly, from the fragile political leadership; former Prime Minster Hatoyama Yukio’s inability to handle the issue over the Futenma air base in Okinawa led him to resign from office. Thus Kan is constantly counseled to exercise caution in formulating the nuclear deal with India. Unlike the Indo-US nuclear deal, India and Japan fixed no time limit in formulating the deal; therefore Premier Kan has the option to postpone the deal indefinitely in order to pacify rousing Japanese sentiments over the issue.
However, the nuclear deal remains priority number one in Indo-Japan relations. India is a growing double-digit economy, and has the potential to impart a geo-political impetus. This is a major factor that compelled Japan to embark on negotiations for the civil nuclear deal.
Japanese technology is primary for the US and French firms to start the construction of nuclear reactors for India. Therefore, it becomes difficult for India to implement the nuclear deals with US and France without reaching a consensus with Japan.
India maintains a good track record on non-proliferation. This will positively help it to reach an agreement with Japan on the nuclear deal similar to that of 1-2-3 agreements between India and America. The nuclear deal has entered a crucial phase in Indo-Japan relations. The sixty-year Indo-Japan diplomatic relationship demands a major diplomatic initiative in solving the nuclear tangle.

November 2, 2010 at 10:11 am Leave a comment


Categories

  • Blogroll

  • Social networks

  • Feeds


    %d bloggers like this: